โ มเม นต์แ ห่งความสุ ข เจ้ าสาว น้ำต าค ลอไม่หยุ ด หลั งเจอหน้ า พี่แ มว

โ มเม นต์แ ห่งความสุ ข เจ้ าสาว น้ำต าค ลอไม่หยุ ด หลั งเจอหน้ า พี่แ มว

เรียกได้ว่าเป็นเรื่ องร าวความรั กที่หล ายคนกำลังให้ความส นใ จเป็นจำนวนมาก จากกรณีผู้ใช้งาน TikTok ชื่อ แม วเก้ าชีวิ ต ได้โพสต์คลิปวิดิโอขณะตนเองกำลังเดิ นเ ท้ าไปที่ จ.สตูล เพื่อพิสู จน์รั กแ ท้

ซึ่งชายหนุ่มที่อยู่ในคลิปทร าบชื่อคือ “นายสุเท พ พร้อ มจิ ต” หรือ “ลุงแม ว” เผยว่า ต้ องการเดิ นทางไปขอ น.ส.ธนาภา เขียวอ่อน ชาวอำเภอทุ่งหว้ า จ.สตูล แต่ งงาน โดยได้เริ่มเดิ นตั้งแต่วันที่ 14 มกร าคม 2566 จากเขื่ อนขุ นด่ านปร าการชล จ.นครนายก มุ่งหน้ าไปที่ จ.สตูล ให้ไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 66 ซึ่งเป็นวันแห่งความรั ก

ล่าสุดวันนี้ พี่แ มว ก็ได้เจอเจ้าสาวแล้ว หลั งจากที่ใช้เวลาเดิ นเ ท้ าจาก จ.นครนายก มาถึง จ.สตูล กว่า 1 เดือนเต็ม ๆ รวมระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร

โดยหลั งจากที่ทั้งคู่ได้เจอกันแล้ว ก็ค วงแข นกันไปจ ดทะเบี ยนส มร สต้ อนรับวันแห่งความรั กทันที โดยงานนี้ก็มีเหล่าบร รด าแฟ นคลั บมาร่ วมแสดงความยินดีกันอย่ างครึ กครื้ น ซึ่งทางฝั่ งเจ้ าสาวก็น้ำต าคล อ ซั บน้ำต าไม่หยุด เรียกได้ว่าเป็นภ าพที่ตื้ นตั นใ จจริง ๆ คะ

เชื่ อว่าเ นื้ อคู่กันแล้ว ยังไงก็ต้ องได้เจอกันอย่ างแน่นอน ทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก TikTok: แมวเก้าชีวิต