แด น-แพทตี้ ตร วจสุขภ าพ พร้อ มมีเ บ บี๋แล้ว

แด น-แพทตี้ ตร วจสุขภ าพ พร้อ มมีเ บ บี๋แล้ว

เรียกว่าเป็นคู่รั กคนบันเทิงอีกคู่หนึ่งที่ศึ กษาดูใ จกันมานาน สำหรับคู่ของนักร้องหนุ่ม “แด น วรเวช” กับนางเอ กสาว “แพทตี้ อังศุมาลิน” จ นในที่สุดก็จู งมื อกันเข้าพิธีวิว าห์แบบเรี ยบง่ ายไปเมื่อปล ายปี 2565 ที่ผ่ านมา

โดยทั้งคู่ก็มั กจะถู กคนรอบตัวรวมถึงแฟ น ๆ ถามไ ถ่อยู่เสมอว่า เมื่อไหร่จะมีเ บ บี๋เป็นของตั วเอง เพราะเคยมีภ าพที่ทั้งคู่ไปเลี้ ยงลู กแฝดของพ่อ บีม กวี และมามี้ ออย อฏิพรณ์ อยู่บ่ อยครั้ง แถ มลีล าการเลี้ ยงน้องก็ดูโอเค เชื่ อว่าหากมีลู กเป็นของตั วเองจริง ๆ ก็สามารถเลี้ ยงได้สบายมาก

ล่าสุดดูเหมือนว่าทั้งคู่ก็มีความคิดที่อย ากจะเป็นคุณพ่อคุณแ ม่แล้ว เพราะ หนุ่มแด น และ สาวแพทตี้ ได้ค วงคู่กันไปตร วจร่ างก ายกับแพ ทย์เฉพ าะทาง เพื่อเตรีย มพร้อ มร่ างก ายสำหรับปั๊ มเ บ บี๋กันแล้ว

ทั้งนี้ในระหว่ างที่รอคิวตร วจ สาวแพทตี้ ก็ได้เปิ ดใ จคุยกับ หนุ่มแด น ตรง ๆ ว่า ตนเองเคยคิดอย ากจะมีลู กเป็นของตั วเอง

ด้าน หนุ่มแด น ที่อ ายุมากกว่า สาวแพทตี้ 7 ปี ก็เอ่ ยป ากถามไปตรง ๆ ว่า หากคนที่ทำให้มีลู กไม่ได้ เป็นตนเอง แพทตี้จะโก รธไหม แพทตี้นิ่ งคิดไปพั กใหญ่ ก่ อนจะต อบกลั บมาว่า ไม่โก รธ อยู่กัน 2 คนก็ได้ ไม่เป็นไรก็เลี้ ยงน้องห มาแท น

จากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินเข้าไปพบแพ ทย์ เพื่อปรึกษาเรื่องการเตรี ย มความพร้อ มก่ อนมีบุ ตร ซึ่งคุณหม อก็แนะนำว่า หลัก ๆ เลยฝั่งผู้หญิงต้ องตร วจม ดลู กเเละรั งไ ข่ เพื่อดูความส มบู รณ์ด้วยการอั ลตร้ าซ าวด์ เจ าะฮ อร์โ มนไปตร วจ

ส่วนฝั่ งผู้ชายต้ องตร วจความสมบู รณ์ของอ สุ จิในห้ องจำเพ าะ เพื่อเช็ คความแข็ งแ รง ดูหน้ าต าอ สุ จิว่าปกติไหม ที่สำคัญคือต้ องเจ าะเลื อ ด เพื่อหาโ ร คติ ดต่ อทางพั นธุกร ร มที่จะถ่ ายทอ ดไปยังลู กได้

รวมถึงตร วจภู มิคุ้ มกันตัวคุณเ เม่ด้วย ซึ่งคุณแ ม่ต้ องมีภู มิคุ้ มกันหั ดเยอรมั นและตั บอั กเส บบี

ก่ อนจะพาทั้งคู่ไปตร วจร่ างก าย โดยเริ่มที่ สาวแพทตี้ ก่ อน ซึ่งผลอั ลตร้ าซ าวด์ทุกอย่ างปกติ ม ดลู กส วย ไม่มีเนื้ องอ ก ไ ข่มีประมาณ 14 ใบ

ส่วนผลการเก็บอ สุ จิของ หนุ่มแ ดน ก็ผ่ านเก ณฑ์ทั้งหมด ผลเลื อ ดก็ปกติ สรุปว่าสุขภ าพร่ างก ายของทั้งคู่แข็ งแร งส มบูรณ์ พร้อ มสำหรับการมีบุ ตร เพียงแต่หากตั้งใ จจะมีจริง ๆ ก็ต้ องมีการบำรุ งร่ างก ายเพิ่มเติ่มนิดหน่อย

สำหรับ แพทตี้ ให้ท านโ ฟลิ ก ส่วน แด น ให้ออ กกำลั งก ายและง ดเครื่ องดื่มแอ ลก อฮ อล์ รับรองไม่นานเกินรอ ได้มี แด นน้อย-แพทตี้น้อย ออ กมาเติ มเต็มครอบครั วอย่ างแน่นอน

อย่ างไรก็ขอเป็นกำลั งใ จให้ทั้งคู่มีเจ้ าตั วเล็ กไว ๆ นะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Youtube: DanPattie