ไม่ใช่ค นดีอย่ างที่คิด อาทิตย์ ริว เจอเผ ยเคย เอ าซ องกฐิ น มาใช้เอง นำท องและพ ระมาข าย

ไม่ใช่ค นดีอย่ างที่คิด อาทิตย์ ริว เจอเผ ยเคย เอ าซ องกฐิ น มาใช้เอง นำท องและพ ระมาข าย

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอดี ตคนบันเทิงในยุค 90 ที่หล ายคนกำลังให้ความสนใ จอยู่ในขณะนี้ สำหรับ “อาทิตย์ ริว” ในวั ย 45 ปีที่ชีวิ ตพลิ กผั นเป็นคนไ ร้บ้ านและไปเป็นพ่อค้ าข ายของมือสองต ามตลาดนัด

บางครั้ งก็ต้ องอาศัยอ าบน้ำต ามปั๊มและนอนข้ างถนน นอ กจากนี้ยังต้ องหาเ งิ นมารั กษ าอาก ารป่ ว ยของตัวเองที่เป็นมาร่ วม 10 ปีอีกด้วย

โดยในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว Ryu Atith ได้โพสต์ภ าพ พร้อ มแคปชั่นว่า “นอนทั้งคืน ยุ งกั ดด้วย” ทั้งยังเคยไลฟ์สดขณะตั วเองหาที่นอนต ามข้ างถนน พร้อ มข้อความว่า “หาที่นอนคืนนี้ เรามั นคนไ ร้บ้ าน” อีกด้วย

งานนี้ต่ างก็มีเหล่าเพื่อนศิลปินดาร ายื่ นมื อเข้าไปส่งมอบสิ่งของและน้ำใ จให้อย่ างมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ นักแสดงสาว “เป้ย ปานวาด” ที่ได้ส่งของจำนวนหนึ่งให้นำไปใช้เองหรือจะนำไปข ายก็ได้ และ “นิกกี้” ที่ได้ประกาศต ามหา เพื่อช่ วยเหลื อในการหางานให้ เป็นต้น

แต่ต่อมาก็มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กร ายหนึ่ง ออ กมาแ ฉเรื่องร าวที่เล่ามานั้น เป็นการสร้ างค อนเท นต์ เพื่อหล อ กประชาช น พร้อ มบอ กว่า นิสั ยจริง ๆ ของ หนุ่มริว นั้นเป็นอย่ างไรอีกด้วย

โดยช่ วงนึงของข้อความได้ระบุว่า “ต อนบ วชล่าสุดก็อยู่วั ดไม่ได้จ นต้ องเข้ากทม.มาถ อ ดผ้ าเหลื อง หลั งจากนั้นยังเอาซ องกฐิ นไปแจ กแล้วเอาเ งิ นในซองมาใช้เอง เมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วอีก ไปขโ ม ยท อ ง ขโ ม ยพ ระ มาข าย นี่หรอคนดีน่าส งส าร เตื อนไม่ฟังแล้ว พูดด้วยดีๆ เอาเลยเอาให้สุด

อย่ างไรก็คงต้ องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องร าวที่แท้จริงจะเป็นอย่ างไร แต่เชื่ อว่าคนที่ให้ความช่ วยเห ลื อ หนุ่มริว ทุกคนต่ างได้บุ ญและได้ใ จแฟ น ๆ ไปเต็ม ๆ เลยนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: Ryu Atith