ชาวโ ซเชี ยลย้ อนเผ ยคลิป ข้อต กลงก่ อนคบกัน ระหว่ าง ค รูไพบูลย์-กระต่าย

ชาวโ ซเชี ยลย้ อนเผ ยคลิป ข้อต กลงก่ อนคบกัน ระหว่ าง ค รูไพบูลย์-กระต่าย

กำลังเป็นข่าวที่หล ายคนให้ความสนใ จเป็นจำนวนมาก หลั งจากที่ “เอ๋ มิร า” อดีตภร รย าของ ค รูไพบูลย์ แสงเดือน นักแต่ งเพลงและเจ้ าของค่ ายเพลงชื่อดัง ได้ยื่นฟ้ อง “ค รูไพบูลย์” ในข้อหาพร ากผู้เย าว์ ซึ่งศ าลก็ได้มีคำตั ดสิ นออ กมาแล้ว

โดย ศ าลจังหวัดหน องบัวลำภู ได้มีคำพิพ ากษ าว่า ค รูไพบูลย์ มีความผิ ดอาญ ามาตรา 319 ผิ ดทั้งหมด 4 กระท ง จำคุ-กกระท งละ 2 ปี รวมจำคุ-กทั้งหมด 8 ปี ต้ องช ดใ ช้ค่ าเสี ยห ายเป็นเ งิ นจำนวน 350,000 บ าท ไม่รอลงอาญ า

หลั งจากเรื่องร าวดังกล่ าวถู กเผ ยแพ ร่ออ กไปก็มีหล ายคนเข้ามาให้กำลั งใ จ เอ๋ มิร า กันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ยินดีด้วยนะคะน้องเอ๋ , หมดเคร าะห์หมดโ ศ กนะหนู , ก ฏแ ห่งกร ร มยุติธร ร มเสมอ เป็นต้น

ล่าสุดก็ได้มีชาวโ ซเชีย ลแ ชร์คลิปเมื่อครั้ งที่ ค รูไพบูลย์ ควงภรรย าสาว กระต่ าย พรรณิภา ไปออ กร ายการ คุยแซ่บ SHOW ซึ่งก็มีช่วงหนึ่งของรายการที่พิธีกรได้ถามว่า

การคบกันของทั้งคู่ กระต่าย มีข้อต กลงกับ ค รูไพบูลย์ ด้วยไหม ?
กระต่าย : ข้อต กลงของหนูต อนที่ค บกันแร ก ๆ คือ ขอตั งค์เดือนละ 50,000 บ าทได้มั้ย จะไปซื้ อเสื้อผ้า อันนี้เป็นคนละส่วนกับเ งิ นเดือน เพร าะบางทีเราอย ากได้ ถ้าใส่ไม่ได้ ก็เก็บไว้ในตู้

ครูไพบูลย์ ว่ายังไงกับข้อตก ลงของน้อง ?
ครูไพบูลย์ : มันก็ไม่ได้ เราไม่ได้มีเ งิ นซั พพ อร์ตไรขน าดนั้น แต่ตอนแร ก ๆ ก็หนั กใ จ
กระต่าย : ตอนแร ก ๆ ก็ให้อยู่ค่ะ
ครูไพบูลย์ : ตึ บอยู่ครับ เดือนแร กให้เลยครับ ต่อมาเริ่มไม่ให้แล้วครับ มันไม่จำเป็นแล้วครับ

เคยถามไหม ทำไมต้ องซื้ อเสื้อผ้าถึง 50,000 บ าท ?
ครูไพบูลย์ : ผมบอ ก ไม่จำเป็น เค้าบอ กว่า ใส่แล้วคนจำได้ ถ่ ายรูปลง คนจำได้ เดี๋ยวเค้ามาแ ซะหนูอีกว่า ใส่แต่ชุดเดิม ส่วนพวกของแบร นด์เน มก็ต ามโอกาส เราไม่ได้ไปซีเรี ย สอะไร ส่วนใหญ่น้ องจะใส่ชุดแบบร้ องเพลงมากกว่า

กระต่าย : ส่วนให ญ่จะซื้ อเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่น พอเราใส่ชุดนี้ถ่ าย MV เสร็จ เราก็เปลี่ย นไปอีกชุดนึง
ครูไพบูลย์ : แต่ข้อเสนอของเค้ าก็ได้แค่เดือนเดียว หลังจากนั้นไม่ไ หวแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

อย่ างไรก็ตามเชื่ อว่าหากใครทำผิ ด ยังไงก็ควรจะได้รับบ ทลงโ ทษนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: มิรา ชลวิรัลวานิศร์ และ รายการ คุยแซ่ บ SHOW