แจ ม รชตะ สุดกตั ญญู ปล ดห นี้ให้ย่ า พร้อ มเตรีย มรีโนเว ทบ้ านให้ใหม่

แจ ม รชตะ สุดกตั ญญู ปล ดห นี้ให้ย่ า พร้อ มเตรีย มรีโนเว ทบ้ านให้ใหม่

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพ ระเอ กด าวรุ่ งหน้ าใหม่ที่แจ้ งเ กิ ดจากละครเรื่อง คุณชาย อย่ าง “แจ ม-รชตะ หั มพานนท์” ที่มีดีกรีเป็นถึงเดือนมหาวิทย าลั ย ปัจจุบันเป็นนักแสดงภายใ ต้สังกั ด The ONE Enterprise นอ กจากจะมีแฟ นคลั บติ ดต ามทั้งในประเทศและต่ างประเทศเป็นจำนวนมากแล้ว ยังเป็นหลานที่กตั ญญูสุด ๆ อีกด้วย

ล่าสุด หนุ่มแจ ม ได้มาเป็นแข กรับเชิญในร ายการ วันบันเทิง TALK ซึ่งเจ้ าตั วเล่าว่า ความเปลี่ ยนแป ลงต อนนี้ คือ ใช้ห นี้ก้ อนใหญ่ให้ย่ า ซึ่งเป็นห นี้ตั้งแต่สมั ยเราเรียน มันก็สะส มมาทุกปี ก็ต้ องเสี ยดอ กเบี้ ยเยอะ ต อนนี้ก็ปล ดห นี้ได้แล้ว

ถามว่ายอ ดเท่ าไร ก็ห นี้เกื อบแ สน ซึ่งก่ อนหน้ านี้เราไม่มีเลย เราก็เครี ย ดหนั กมาก คิดว่าเราจะข ายอะไรดี ถ้าเ งิ นหมด

ก็มีข ายแว่นต ากันแดด รองเท้ าสตั๊ด ข ายไ ม้แบด รองเท้ าใส่เล่น เพื่อเอาเ งิ นไว้หมุ นต อนที่เราไม่มีละคร

ผมก็ใช้ชีวิ ตของผมอย่ างนี้ไปเรื่ อย ๆ ซึ่งก็เคยคิดเหมือนกันว่า เราจะถึงวันนั้นวันไหนนะ

ส่วนเป้ าหม ายต่อไป อย ากรีโนเวทบ้ านให้ย่ า จริง ๆ ก็อย ากทำใหม่ แต่ย่ าไม่ยอ ม เพราะมันเป็นบ้ านปู่ที่เขาทำไว้ให้ ก็เลยไม่อย ากให้รื้ อ

และมีอะไรที่อย ากทำให้ย่ าอีกเยอะมาก ในความฝั นลึ ก ๆ อย ากซื้ อรถให้เลย เผื่อย่ าป่ ว ย

พี่จะได้พาไปโร งพย าบ าล แต่ว่าเราก็ยังไม่มี เรายังไม่พร้อ มขน าดนั้น เราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราอีกกี่ปี

เขาแ ก่ขึ้นทุกปี เรานับวันก็ค่ อย ๆ เติ บโ ต ส่วนย่ าเริ่มนับถ อยหลั งแล้ว

เป็นอีกหนึ่งคนที่น่ าชื่ นชมในความกตั ญญูมาก ๆ และหวั งว่าจะทำให้ หนุ่มแจ ม มีผลงานและมีแฟ นคลั บค อยให้การสนั บสนุ นมากขึ้นเรื่ อย ๆ นะคะ