อ าจ ารย์แ ม่ ตำน านครูภาษ าไทย ฉล องวันเ กิ ดอ ายุคร บ 87 ปี

อ าจ ารย์แ ม่ ตำน านครูภาษ าไทย ฉล องวันเ กิ ดอ ายุคร บ 87 ปี

หากจะย้ อนเวลากลั บไปพูดถึงครูสอนภาษาไทยที่มีวิธีการพูดและการสอนที่เป็นเอ กลั กษณ์ เชื่ อว่าหล ายคนน่าจะนึกถึง “อาจารย์แ ม่” หรือ “รศ.ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ

ที่ล่าสุดได้มีภ าพฉล องวันเ กิ ดอ ายุคร บ 87 ปีออกมา งานนี้แฟ น ๆ ต่ างเข้าไปคอ มเม นต์อ วยพ รกันอย่ างล้ นหล ามเลยทีเดียว

โดยมีผู้ใช้งาน เฟซบุ๊กชื่อ Sakon Ketkaew ได้มีการแ ชร์ภ าพปัจจุบันของ อาจารย์แม่ ที่เชื่ อว่าหล ายคนแท บไม่ได้เห็นกันมานานหล ายปี

พร้อ มข้อความว่า “รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ (อาจ ารย์แ ม่) ครูบาอาจ ารย์ นักพูด พิธีกร ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ อาจ ารย์แ ม่ เ กิ ด 7 มกราคม 2479 ปัจจุบันอ ายุ 87 ปีแล้วครับ

ซึ่งใ ต้โพ สต์นี้ ก็มีเหล่ าบร รด าแฟ น ๆ และลู กศิ ษย์ต่ างเข้ามาคอ มเม นต์อ วยพ ร ด้วยความคิ ดถึงกันมากมาย

เรียกว่าเป็นผู้ทร งคุณวุ ฒิที่สร้ างคนให้ได้ดิ บได้ดีมาแล้วมากมาย ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่รั กของเหล่าบร รดา ลูกศิษย์อยู่เสมอ อย่างไรก็ขอให้ อาจารย์แ ม่ สุ ขภ าพแข็ งแร งนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: Sakon Ketkaew