เปิ ดบ้ านห รูใ จกล างเมืองที่ไต้หวั นของ ดิ ว อริสร า หลั งต้ องย้ ายประเท ศนาน 2 เดื อน

เปิ ดบ้ านห รูใ จกล างเมืองที่ไต้หวั นของ ดิ ว อริสร า หลั งต้ องย้ ายประเท ศนาน 2 เดื อน

เรียกว่าเป็นผู้หญิ งที่หล ายคนติ ดต ามชีวิ ตที่ห รูหร าของเธอ รวมถึงความน่ารั กของลู กชายเธอเป็นจำนวนมาก สำหรับ “น้องไซลาส” ลู กชายสุดที่รั กของ “แ ม่ดิว อริสร า” กับ “พ่อเซบาสเตียน ลี” โดยเรามั กจะเห็ นโมเม นต์สุดอบอุ่ น ภาพน่ารั ก ๆ ของ น้องไซลาส อยู่บ่ อยครั้งในอินสตราแกร มของคุณพ่อคุณแ ม่นั่นเอง

ซึ่งต อนนี้ น้องไซลาส อ ายุคร บ 5 เดื อนแล้ว โดยก่ อนหน้านี้ทั้งสองครอบครั วก็ได้จัดทริ ปไปเที่ ยวครั้ งให ญ่ ด้วยการลงเรือห รูฉล องวันปีใหม่ที่ผ่ านมาอีกด้วย

ล่าสุด สาวดิว ก็ได้โพสต์ข้อความอธิบ ายความรู้สึ กไว้เป็นความทร งจำในอนาค ตไว้ว่า “ขอลงไว้เป็นความทร งจำให้เฟซบุ๊กมั นเตื อนในอนาค ตนะ คืนนี้ก็คือ อีกแค่ 1 คืน เท่านั้น วันพรุ่งนี้ก็จะได้ไปอยู่ นอน และตื่นมาในที่ที่ไม่เค ยไป ไม่เค ยใช้ชีวิ ต

ซึ่งแน่น อนมันคงไม่เหมือ นเวล าที่่เราไปเที่ ยวนาน ๆ และมั นคงไม่มีที่ไหนสะดว กใ จเท่ าบ้ านเรา ต อนนี้บอ กเลยว่ามันก็เป็นความรู้สึ กที่กั งว ลนิด ๆ เพราะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง เพื่อนก็ไม่มี หล ายสิ่งมาก

แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึ กตื่ นเต้ น และมั่ นใ จที่จะไปบ้ านหลั งที่ 2 ไต้หวั น คือ เจ้ าไซลาสน้ อย อะไรที่ดีสำหรับ ไซลาส ดิวจะทำให้หม ด และก็ ส ามี ครอบครั วส ามีที่ไต้หวั น ที่เค้ ารอเราอยู่ที่นั่น

เราก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึ ก welcome ของพว กเค้ านะ และวันพรุ่งนี้ ไซลาส ก็ครอบรอ บ 5 เดือนเ ป๊ะพอดี ชีวิ ตมันก็คงถึงเวลาที่จะค่ อย ๆ ได้ปรั บเปลี่ ยนไปอีกแบบ แบบที่ไม่เค ยคิดว่าจะเป็น และอาจจะเกิ นฝั นว่าจะมีในชีวิ ตเรา

อะไรที่ได้มาง่ ายไม่เคยยั่ งยื นและดีจริง และอะไรที่ได้มาย ากใช้เวลา ส่วนใหญ่มั กคุ้ มค่ าและมีคุณค่ าเสมอ จน ณ วันนี้ ขอบคุณอะไรก็ต าม ที่ทำให้เราได้มีส ามีที่น่ารั ก มีลู กที่น่ารั ก มีครอบครั วเราที่อบอุ่ น

และมากไปกว่านั้นมีครอบครั วส ามีที่ให้เกียรติ เห็นคุณค่ า และความสาม ารถในตัวเราเสมอ และครอบครั วเค้าก็ครบพร้อ ม มีความอบอุ่ นในแบบที่เราอ าจจะไม่เคยมี ต อนนี้คือรู้สึ ก appreciate กับสิ่งที่ตั วเองมีมาก ๆ ไม่รู้จะขอบคุณอะไรดี เลยขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในช่ วงชีวิตเหล่ านี้

และขอบคุณคำส อนของพี่หว านที่ว่า รั กตัวเองนะ จ นวันนี้รู้แล้วว่าการรั กตัวเองจริง ๆ เป็นยังไง รู้แล้วว่าเออชีวิตที่มีคุณค่ าจากตัวเราและคนที่รั กเราเห็นคุณค่ าเรามันมีค่ ากับใ จเรามากแค่ไหน มากไปกว่ านั้น สิ่งที่ต้ องขอบคุณคือ ลู กรัก ไซลาส ที่เป็นสิ่งมหั ศจร รย์ที่เ กิ ดขึ้นและเปลี่ ยนชีวิตเราไปเลย

ขอบคุณส ามีเราที่อาจจะใช้คำว่า ดีเสมอต้นเสมอปล ายไม่ได้ แต่ต้องยอ มรับว่าเค้าดีขึ้นในทุก ๆ วัน เพื่อคำว่าเรา ขอบคุณแ ม่เรา ขอบคุณครอบครั วที่แสนดีและอบอุ่ นของเค้า อีก 2 เดือนเจอกันประเทศไทย บ้ านพร้อ ม คนพร้ อม ใ จต้องพร้อ มละ

โดยงานนี้ สาวดิว ยังได้เผยภ าพที่อยู่ในประเท ศไต้หวั นให้แฟ น ๆ ได้ช มกัน ซึ่งบ้ านหลั งนี้ยังอยู่ใ จกล างเมืองอีกด้วย

ทั้งบ้ านส วยและทั้งห รูห ราเป็นอย่ างมาก คงไม่ต้ องพูดถึงมู ลค่ า เรียกว่าเหม าะส มกับฐ านะของเศ ร ษฐีไต้หวั นจริง ๆ คะ

ขอบคุณภาพจาก IG: Due Arisara