เจนี่-มิกกี้ ไม่ย อ มให้ใครมาว่ าลู กส าว น้องโนล่ า

เจนี่-มิกกี้ ไม่ย อ มให้ใครมาว่ าลู กส าว น้องโนล่ า

เรียกว่าเป็นเรื่ องที่คนเป็นพ่อเป็นแ ม่ต้องออกมาป กป้ องลูกทุกคน สำหรับกรณีของ “มิกกี้-นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้ อ มเพ ชร” สามีของนางเอ กสาว “เจนี่ เที ยนโพธิ์สุวร รณ” ที่ขอดูหน้ าและไม่ยอ มความคนที่โพสต์ว่าลู กสาว น้องโนล่ า วั ย 3 ข วบ

โดย หนุ่มมิกกี้ กล่ าวว่า วันนี้ที่เดินทางมาขอพบตัวคนนั้น เพราะอย ากทร าบว่าเหตุผลอะไรที่เขี ยนแบบนั้นกับลู กของตนเอง

ซึ่งหลั งจากได้พูดคุยกัน ทางฝ่ ายนั้นก็อ้ างว่า เห็นคนอื่นในกลุ่มทำ ก็เลยทำต ามบ้ าง และเป็นแบบนี้หล ายคนจากที่ตนเองได้มีโอกาสพูดคุยด้วย

ซึ่งแต่ละคนอ ายุไม่น้ อยเลย 30 ขึ้นก็มี ไม่น่าจะถู กโ น้ มน้ าวใ จได้ง่ ายแบบนี้ แล้วก็เข้าต ามสเต็ ป คือ ขอโ ท ษ เพ ราะ ไม่ได้คิด โดยร ายนี้เป็นร ายที่อยู่ทางภาคเหนือ

สำหรับต อนนี้มีมากกว่า 10 ร าย มีการดำเนินการแล้วบ างส่วน พ่อแ ม่สามีของ สาวเจนี่ คุยกับกลุ่มคนเหล่ านี้จึงรู้ว่า ทำเพราะทำต ามเพื่อน พร้อ มยื นยั นว่า เรื่องนี้ต้ องถึงที่สุ ด

ส่วน มิกกี้-เจนนี่ ที่หลั งจากทร าบข่าวว่า มีการทย อยร วบร วมคนเหล่ านี้ได้แล้ว ซึ่งทั้งคู่จะไม่เจ ร จาอย่ างเด็ ดข าด

ทางด้ าน ดร.สิริพร คุณแ ม่ของมิกกี้ กล่ าวว่า สื บเนื่ องจากปีที่แล้ว มีผู้ส่งเนื้ อหาในเพจมาให้ ซึ่งพย าย ามที่จะไม่ให้ลู กเห็นแล้ว กระทั่ งมีการใช้คำพูดต่ าง ๆ รวมถึงมีผลกระท บต่อหน้ าที่การงาน

ที่ผ่ านมามีคนติ ดต่ อมาขอโ ท ษตน โดยไม่เปิ ดเผ ยตั วตน ซึ่งไม่ทร าบว่า เป็นเจ้ าของเพจหรือไม่ แต่ตนยื นยั นว่า คำข อโ ทษนั้นไม่เพี ยงพอ

อย่ างไรก็ขอให้กรณีนี้เป็นตั วอย่ างของคนที่พิมพ์ก่อนคิดนะคะ