นัท มีเรี ย อั ปเดตชีวิ ตคู่ อั้ ม อธิช าติ หลั งพบปั ญห าให ญ่ในชีวิ ตคู่

นัท มีเรี ย อั ปเดตชีวิ ตคู่ อั้ ม อธิช าติ หลั งพบปั ญห าให ญ่ในชีวิ ตคู่

เป็นคู่รั กคนบันเทิ งที่แต่ งงานกันมาแล้วหล ายปี แต่ก็ยังไม่มีท าย าทกันสักที สำหรับนัก ร้องสาว “นัท มีเรี ย” กับพ ระเอ กหนุ่ม “อั้ ม อธิชาติ” ซึ่ง สาวนัท ก็ออ กมาเผ ยว่า ปีนี้เริ่มตั้ งใ จอย่ างหนั ก แต่ถ้าสุ ดท้ ายแล้วไม่มี ปีหน้ าก็จะไม่พย าย ามแล้ว

โดยล่าสุด สาวนัท ก็ได้ออ กมาเปิ ดใ จเล่ าเรื่ องร าวชีวิ ตคู่กับ หนุ่มอั้ ม ว่า สามีชอ บง อนเรื่องเล็ ก ๆ น้ อย ๆ ก็ไม่ได้บ่ นตลอ ด เขาก็จะพูด ครับ อย่ างเดียว (หัวเราะ) แต่เขาโอเค คือเขาเป็นคนใ จเย็ นอยู่แล้ว ไม่ค่อยบ่ นอะไร เขาเป็นแนวชอ บทำให้เราบ่ นมากกว่า หรือเขาอาจจะเรี ยกร้ องความสนใ จนิดหนึ่งนะ

(บ างทีเหง าหู ?) เอ อใช่ ๆ บ างที่เขาทำผิ ด เขารออย ากให้เราพูด (หั วเร าะ) แต่ก็จะมีช่ วงนี้ที่ใส่ถุ งเท้ านอน บางทีเขาก็บอ กเราใส่ให้หน่อย ห ยิ บให้หน่อย วันไหนไม่หยิ บเขาก็จะท วง คือ เขาเป็นคนแบบมีดีเ ทลเล็ ก ๆ ชอบท วงอะไรเล็ ก ๆ

หรือเช้ ามา ถ้า นัท กดไลก์อะไรก่ อน ก่ อนที่จะไลน์หาเขา นี่จะง อนมากเลย เขาจะง อนเรื่องเล็ ก ๆ ต้ องส่งสติ๊กเกอร์ให้เขาก่อน อะไรก็ได้ เช่น กู๊ดมอนิ่ง เป็นต้น

ซึ่ง สาวนัท รับว่าเป็นปั ญห าให ญ่จริง ๆ (หั วเร าะ) (แล้วเราง้ อยังไง ?) เขาจะไลน์มาเลย ลื มเขาเหรอ

ถามว่าเราลื มบ่ อยไหม ลื มทุกที ก็ง อนทุกที ไม่บ่ อยหรอ กค่ะ พอจะเข้าไอจี ก็ต้ องไปที่ไลน์ก่อน ส่งสติ๊ กเกอร์หนึ่งอะไรก็ได้ เพื่อให้เขารู้ว่าเราคิ ดถึ งเขาก่ อน เขาขอเลยว่า ต้ องให้เขาก่อน

เขาเพิ่งจะมาขอสั กพั กให ญ่ ๆ นี่แหละค่ะ หล ายปีมาแล้ว เหมื อนเราตื่ นมาไม่เจอกัน ก็ควรจะป ฏิสั มพั นธ์คนในครอบครั วก่ อนไหม ก็ถู กของเขา ก็คือคนในครอบครั วสำคัญ เป็นสิ่งเล็ ก ๆ ที่เขาอย ากให้ทำเป็นนิสั ย ถามว่าง้ อยังไง เราก็จะโท ษน้า โท ษที ๆ (ยิ้ม)

เรียกว่าเป็นครอบครั วที่น่ารั กอีกคู่นึงเลย แม้ว่าจะมีเรื่ องที่มีความคิ ดเห็ นไม่ตร งกันบ้ าง แต่ก็ยังรั กและเข้าใ จกันอยู่เสมอ

ขอบคุณภาพจาก IG: myriabenedetti