ส่ องคฤห าสน์และคลั งรถห รูของ แย ม ธมลพรรณ์ ก่ อนเป็นข่าวดั ง

ส่ องคฤห าสน์และคลั งรถห รูของ แย ม ธมลพรรณ์ ก่ อนเป็นข่าวดั ง

กำลังเป็นข่าวใหญ่ที่หล ายคนแท บไม่อย ากจะเชื่ อ สำหรับอดีตนางเอ กละครพื้นบ้ านหรือละครจั กร ๆ วงศ์ ๆ ทางช่อง 7 แถ มเยังป็นคุณแ ม่ลู กสามอย่ าง “แย ม ธมลพรรณ์” ที่หลังจากแต่ งง านไปใช้ชีวิตคู่กับคุณสามีนักธุรกิ จ ซึ่งเธอก็ใช้ชีวิตสุ ดแฮ ปปี้ดุ จเจ้ าหญิ งเลยทีเดียว

สำหรับผลงานในวงการบันเทิงของ สาวแย ม เริ่มต้นจากละครจั กร ๆ วงศ์ ๆ ก่อนที่จะมีโอกาสได้เล่นละครอีกหล ายเรื่อง เช่น ชะชะช่า ท้ารั ก , บ าปบ ริสุ ทธิ์ , แ ม่ปูเป รี้ยว , พลั บพลึ งสีชมพู , กาษา นาค า , ย มบ าลเจ้าขา , ยอ ดมนุษย์ด าบเท วดา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานพิธีกรและถ่ ายแบบอีกด้วย

ซึ่งหลังจากที่เธอแต่ งง าน ก็ไม่เค ยได้เห็นเธอในวงการบันเทิงอีกเลย แต่ชีวิตของเธอนั้นช่ างน่าอิ จฉ า เพราะเธอเปิดเผ ยชีวิตส่วนตัวผ่ านทางอินสตราแกร มส่วนตัวอยู่บ่ อย ๆ ซึ่งเรียกว่า บ้ านของเธอร าวกับคฤห าสน์ มีรถสปอร์ตจอ ดเต็มบ้ าน ใช้ชีวิตดุ จดั่ งเจ้าหญิ ง

โดยรถยนต์ 13 คั น มูลค่ ากว่า 200 ล้ านบ าท มีรถซูเปอร์ค าร์ยี่ห้ อดัง 6 คัน เช่น Lamborghini , Ferrari , McLaren , Porsche , Benz , BMW , รถกระบะ 1 คั น และ รถจักรย านยนต์ 2 คั น นอ กจากนี้ยังมีเ งิ นส ดไทยและสกุ ลเ งิ นต่ างประเทศ ประม าณ 42 ล้ านบ าทอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมี นาฬิกาห รู เช่น Richard Mille , Patek Phillips , Rolex , Omega จำนวน 8 เรือน , ก ระเป๋าแบร นด์เน ม เช่น Hermes , Louis Vitton จำนวน 50 ใ บ , คอ มพิวเตอร์ 5 เครื่อง , โทรศัพท์มือถือ 18 เครื่อง , สมุ ดบั ญชีธนาค าร 44 เล่ ม , บ้ านพักห รูอีก 4 หลั ง รวมมูลค่ ากว่า 700 ล้ านบ าท

อย่ างไรก็ดีเราควรภูมิใ จกับร ายได้ที่หามาได้อย่ างถูกต้ อง ไม่ว่าจะมากหรือน้อย แต่ก็มีความสุ ขได้นะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: yammy_is_me