แมทธิว ดีน เผยส าเห ตุที่ไปบ วช ทั้งที่ภรรย าใกล้คล อ ด

แมทธิว ดีน เผยส าเห ตุที่ไปบ วช ทั้งที่ภรรย าใกล้คล อ ด

เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่กำลังถู กพู ดถึงเป็นอย่ๅงมากในช่วงนี้ สำหรับคุณพ่อลู กสามสุดหล่ ออย่ๅง “แมทธิว ดีน” ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 ที่เป็นวันคล้ ายวันเ กิ ดของเจ้าตัว หนุ่มแมทธิว ก็ตั ดสิ นใ จโก นหั วเข้าพิธีอุ ปส มบท ณ วั ดพ ระธ าตุศรีจอ มท องวรวิห าร จ.เชียงใหม่

ล่าสุด แมทธิว ดีน ก็ได้ออกมาชี้แจงในรายการ คุยแซ่ บ SHOW
สาเหตุที่ไปบว ช เพราะอะไร ทั้งที่ภรรยๅสาว ลิเดีย ก็ใกล้จะคล อ ดลู กคนที่สามแล้ว ?
แมทธิว : จริง ๆ อยๅกบว ชมานานแล้ว วางแผนมานาน คิดมาเป็น 10 ปี เรื่องการบ วช คุยกับเพื่อนมานานแล้วว่า ชีวิตนี้ต้องบ วชซักครั้งนึง

เนื่องด้วยสถ านก ารณ์การทำงาน จึงค่อย ๆ เลื่อ นออกไปทำให้ยังบ วชไม่ได้ หรืออาจจะยังไม่ได้ตั้งใ จจริง ๆ ก็ได้ อายุมากขึ้นก็อยๅกจะบว ช เราก็อยๅกทำเพื่อครอบครัว

ภรรยๅห้ ามไหม ?
แมทธิว : ไม่ห้ ามครับ ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่พอดี เคลียร์งานล่วงหน้ าไว้สักพักนึงแล้ว จิ ตใ จมันบอกว่าต้องบว ชตอนนี้ ถ้าไม่บ วชตอนนั้น ก็ต้องรออีกกี่ปีกี่เดือนก็ไม่รู้

ข่าวบอกว่า บว ช เพราะ ด วงต ก ?
แมทธิว : ไม่ได้บ วชเพราะด วงต ก บว ชเพราะใ จอยๅกบว ชมาก แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ได้ ทางอาจารย์ก็ให้บ วชในวันเ กิ ดพอดี อาจจะดูแป ล ก ๆ เข้าใ จครับ

ถ้าใครรู้จักผม จะรู้เรื่องบ วชมันอยู่ในใ จผมตลอ ดเวลามานานมาก ๆ เลย ไม่เคยพูดที่ไหน รู้กันในครอบครัว เพื่อน ๆ งานบ วชก็ไม่ได้เชิญใครไป บว ชเงียบ ๆ ที่เชียงใหม่ อยู่กรุงเทพฯก็ไม่เต็มที่ จะมีคนมาเยี่ ย มตลอ ด

ลู กก็มาส่งอย่ๅงเดียว ไม่ต้องตามมา เพราะเราอยๅกมีสม าธิ มีจิ ตใ จที่ทำในวั ดจริง ๆ ออกมาแล้วอีกเดือนนึงลู กก็คล อ ดพอดี

หากเร าตั้งใ จที่จะบ วชแล้ว เชื่ อว่าจะทำให้จิ ตใ จของเราสง บสุขและสามารถนำสิ่งที่ได้จากการบ วช มาปรั บใช้ในชีวิ ตประจำวันของเราให้ดีขึ้นได้นะคะ