บอย พีชเม กเกอร์ สุ ดท น หลั งเห็ นสิ่ งที่แฟ นเ พลงทำกับ โจอี้

บอย พีชเม กเกอร์ สุ ดท น หลั งเห็ นสิ่ งที่แฟ นเ พลงทำกับ โจอี้

จากกระแ สข่าวที่กำลังมีการพูดถึงกันอย่ างมากในโล กโ ซเชี ยล สำหรับประเด็ นที่นักร้ องหนุ่ม “โจอี้ ภูวศิษฐ์” กำลังร้ องเพลงอยู่ในร้ านอาหารแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดชลบุรี แล้วถู กลู กค้ าป าเ งิ นใส่หน้ า จ นเจ้ าตั วถึงกับหน้ าเสี ย

ทำให้งานนี้เหล่ าบร รด าแฟ นเพลงและชาวโ ซเชี ยลต่ างไม่พอใ จกับพฤติกร ร มดังกล่ าวของลู กค้ าร ายนี้

ซึ่งเ หตุก ารณ์นี้ทำให้ศิลปินหล ายคนออ กมาแสดงความไม่พอใ จ รวมไปถึงนักร้ องด้วยกันอย่ าง “บอย พีชเม กเกอร์” ที่ถึงกับออ กมาโพสต์ผ่ านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า Boy Peacemaker

โดยมีข้อความว่า “ผมนับถือจิ ตใ จของ น้องโจอี้ มาก ๆ เลยนะครับ ใ จเย็ นมาก ๆ การค วบคุ มสติดีมาก จัดการกับสถานการณ์ตรงหน้ าดีมาก ๆ

เ หตุก ารณ์ที่เ กิ ดขึ้นกับน้องและสิ่งที่น้องถู กก ระทำ ผมถือว่าเป็นการก ระทำที่ ต ำ ่ ช้ า มาก คิดไม่ออ กเหมือนกันว่า ถ้าเ หตุก ารณ์แบบนั้นเ กิ ดขึ้นกับตั วเองจะเป็นยังไง แต่มั่นใ จว่าคงไม่ได้มีภ าพแบบ น้องโจอี้ แน่ ๆ

อย ากฝ ากถึงคนที่มาดูค อนเสิร์ตแล้วกำ เงิ นมาให้นักร้องหน้าเวทีนะครับ ไม่ใช่ว่าคุณถือเ งิ นมาแล้วจะทำอะไรพวกเราหรือให้เราทำอะไรก็ได้ ทุกอาชีพมีคุณค่ าในตั วของมัน ทุกคนมีคุณค่ าในตัวเอง เรามาทำงานมอบความสุ ข

จริงอยู่เราได้ค่ าจ้ างเป็นเ งิ น แต่เราไม่ใช่ท าสของคุณที่จะสั่งให้เราทำอะไรต ามใ จ หรือต้ องยอ มรับในการถู กกระทำ ถู กเห ยี ย ดหย าม ห มิ่ นเกี ยรติ ศั กดิ์ศ รีไปซะทุกอย่ างนะครับ อย่ าเอาตั วเ งิ นมาตั ดสิ นคุณค่ าของคน กรุณาเคาร พและให้เกี ยรติซึ่งกันและกันด้วยครับ

พอเราน่ารั กกับคุณ คุณก็มองว่า พวกเราง่ ายจะทำอะไรก็ได้ พอพวกเรามีก ฏระเบี ยบ ห้ ามนู่นห้ ามนี่ คุณก็หาว่า พวกเราเย อะ เรื่ องมาก อย ากให้เข้าใ จพวกเราด้วยครับ

อย่ างไรก็ต าม ผมขอขอบคุณสำหรับผู้ที่มอบเ งิ นให้กับนักร้องที่คุณชื่ นชอบเมื่อคุณพอใ จพ วกเค้ า ด้วยท่ าทีที่น อบน้อ ม สุภ าพอ่อ นโย นครับ คุณคือผู้มีหั วใ จที่ง ดง ามและให้เกี ยรติผู้อื่นเป็นอย่ างสูงครับ

โ ชคดีของคุณที่นักร้องตรงหน้ าคุณเค้ าเป็นคนน่ารั ก ใ จเย็ น และมีสติครับ ขอจงอย่ าใช้ประโยชน์จากความน่ารั กของเค้ ากลั บไปทำร้ า ยหั วใ จของเค้ าเลยครับ และขออย่ าให้เหตุการณ์แบบนี้เ กิ ดขึ้นอีกเลย

เรียกได้ว่า หนุ่มบอย เขียนอธิบ ายได้ชั ดเจ นจริง ๆ อย่ างไรก็ต ามทุกคนก็ควรให้เกี ย รติซึ่งกันและกันนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: Boy Peacemaker และ joeypws