น่ ารั กไ ม่ไ หว! ปู ไปรย า รี บมาหาคุณย าย หลังกลั บจากฮ อลลีวู ด

น่ ารั กไ ม่ไ หว! ปู ไปรย า รี บมาหาคุณย าย หลังกลั บจากฮ อลลีวู ด

เรียกว่าเป็นผู้หญิ งในฝั นของใครหล ายคน สำหรับน างเอ กสาว “ปู-ไปรย า สวนดอ กไม้ ลุนด์เบิร์ก” ที่สามารถโกอินเตอร์ไปทำงานไกลถึง Hollywood ได้แล้ว ซึ่งแน่น อนว่า ส่ วนใหญ่เธอมักจะต้ องทำงานอยู่ต่ างประเทศ และนาน ๆ ทีจึงจะได้กลั บบ้ านเ กิ ดที่ต่างจังหวัด

โดยล่ าสุดมีร ายงานว่า สาวปู ได้เดินทางมาเยี่ ย มคุณย ายที่บ้ านเ กิ ด อ.แสวงหา จ.อ่ างท อง และนอ กจากนี้เธอยังได้เผยบรรย ากาศที่เรี ยบง่าย ติ ดดิน เต็มไปด้วยความเป็นธร ร มช าติ ต้นไม้ใ บหญ้านานาชนิด และ ทุ่งนากว้ างใหญ่ ลงในอินสตราแกร มส่วนตัวให้แฟ น ๆ ได้ช มกันอีกด้วย

พร้อ มทั้งเขียนอธิบ ายไว้ว่า “Angthong is where my family is from. Every time I come back here – my heart is once again full. It’s hard not to feel how far LA is from my grandma and my aunts. This place puts love and light back in my heart.

อ่ างท อง คือ บ้ านเกิ ดของครอบครั วฉัน ทุกครั้ งที่ฉันกลั บมาที่นี่ – หั วใ จของฉันถู กเติ มเต็ มอีกครั้ ง ย ากที่จะไม่รู้สึ กว่า แอลเออยู่ห่ างจากคุณย่ า และน้าของฉันมากเพียงใด สถานที่แ ห่งนี้ทำให้ความรั กและแสง สว่ างกลั บมาอยู่ในหั วใ จของฉัน

All the rejection/personal battles and the doubt in my heart melts away when I come here. It’s funny how we travel so far away to find what we think will give us happiness only to find it’s all smoke and mirrors and this is what life is about and this is what feeds your soul.

ความส งสั ยในใ จของฉันละล ายห ายไปเมื่อฉันมาที่นี่ เป็นเรื่ องตล กที่เราเดินทางไกล เพื่อค้ นหาสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุ ขแ ก่เร า แต่กลั บพบเพียงค วั นและก ระจ กเท่านั้น และนี่คือความหม ายของชีวิต และนี่คือสิ่งที่หล่ อเลี้ ยงจิ ตวิ ญญ าณของคุณ

กลั บอ่ างท องมาหาครอบครั วทุกครั้ ง หั วใ จมีกำลังใ จกลั บแอลเอ บางทีใ จต้ องสู้ เพราะเลือ กที่จะเริ่มใหม่ วันนี้มีความสุ ขมาก จนตอนจะกลั บน้ำต าแ ต กเลย รั กที่นี้มากค่ะ

เรียกว่าเป็นผู้หญิ งที่น่ารั กและมีความคิ ดที่ดีมาก ๆ ที่เธอไม่ลื มที่จะกลั บบ้ านเ กิ ดไปเยี่ ยมญ าติผู้ให ญ่อีกด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: prayalundberg