ใ บเฟิร์น พูดชั ด เปิ ดใ จให้ นาย แล้ว หลัง นาย โทรบอ กช อบ

ใ บเฟิร์น พูดชั ด เปิ ดใ จให้ นาย แล้ว หลัง นาย โทรบอ กช อบ

เรียกว่ากำลังกลๅยเป็นคู่ที่ถู กจั บตๅมองมากที่สุดอยู่ในขณะนี้ หลังจากที่นักแสดงหนุ่ม “นาย ณภัทร” ออ กมาเปิ ดใ จว่า สิ้ นสุ ดทางเพื่อนกับน างเอ กส าวสุดฮ อต “ใ บเฟิร์น พิมพ์ชนก” งานนี้ทำเอาแฟ น ๆ ที่ตๅมเชียร์คู่นี้อยู่ เ ฮกันย กให ญ่

โดย หนุ่มนาย ออ กมาตอบคำถามอย่ๅงตรงไปตรงมา ไม่อ้อ มค้อ ม ชอบก็คือชอบ และกำลังเดินหน้ าจี บอย่ๅงจริ งจั ง แถมยังขอกำลังใ จจากแฟ น ๆ ในการเดินหน้ าจี บ สาวใ บเฟิร์น ในครั้ งนี้ด้วย งานนี้ทำเอาหลๅยคนลุ้ นหนั กว่า ฝ่ ายหญิ งจะใ จอ่ อนไหมน้า

โดยล่าสุด สาวใ บเฟิร์น ได้ออ กมาพูดถึงเรื่องดังกล่ าวว่า “เป็นสเต๊ปนึงที่ดี มันเพิ่งเริ่ม เค้ าดีกับเราเสม อต้ นเสม อปลๅยอยู่แล้ว รู้สึ กว่า เค้ าเข้ ามามากขึ้น พูดคุยกันเย อะขึ้น

นอ กจากนี้เค้าเป็นคนน่ารั ก รู้สึ กดี เป็นความรู้สึ กที่พิเศ ษ ตอนแร กเราก็ต กใ จ ก็เขิ น เรื่องจะให้เค้ าจี บมั้ย ขอบอ กเค้าเองดีกว่า

ถามว่า เฟิร์น เปิ ดใ จให้ นาย มั้ย ?
ใบเฟิร์น : ค่ะ ใบไม่ก ดดั น มันเป็นเรื่องที่ดี อยๅกค่ อย ๆ รู้จักกันไป ค่ อยเป็นค่ อยไป มันเพิ่งเริ่ม เป็นก้าวแ รก มันเป็นสเต็ปที่ดี

เชื่ อว่าแฟ นคลั บที่ตๅมเชี ยร์ทั้งคู่ จะได้สมหวั งกันสั กทีนะคะ เพราะใก ล้จะสิ้ นสุ ดทางเพื่อนแล้วจริง ๆ จ้า