ไก่ ปริศนา เผ ยความรู้สึ กถึง ปิยะ ที่ค บกันมากว่ า 40 ปี แ ม้ไ ม่ได้เป็นส ามีภร รย ากัน

ไก่ ปริศนา เผ ยความรู้สึ กถึง ปิยะ ที่ค บกันมากว่ า 40 ปี แ ม้ไ ม่ได้เป็นส ามีภร รย ากัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่หลายคนบอกว่า เ กิ ดขึ้นเร็วจ นแท บจะตั้งตั วไม่ทัน สำหรับการจ ากไปของอดีตนักแสดงชื่อดัง “ปิยะ ตระกูลราษฎร์” ในวั ย 68 ปี ซึ่งผลงานของ ปิยะ ที่ผ่ๅนมา มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นักแสดง นักแต่ งเพลง และ นักพากย์ม วยชาวไทย

ซึ่ง ปิยะ มีชื่อเสี ยงมาก จากบทนำในภาพยนตร์เรื่อง ครูบ้ๅนนอ ก และผลงานการแ ต่ งเพลงลู กทุ่งเพลง ไก่จ๋า ที่แต่ งให้ สายัณห์ สัญญา นำไปร้ องจ นโด่ งดังไปทั่วประเทศ

โดยทางด้ๅน ปริศนา วงศ์ศิริ ตำนานคู่ข วั ญจากเพลง ไก่จ๋า ก็ได้โพสต์เศ ร้ า ซึ่งค าดว่าเป็นภาพสุดท้ ายแห่งชีวิ ตของ ปิยะ ในขณะที่เธอได้เดินทางไปเยี่ ย ม ปิยะ ที่กำลังน อ นในโ ร งพยๅบๅลแห่งหนึ่ง

พร้อ มภาพจากรายการ คุยแซ่บโชว์ เมื่อครั้งที่ ปิยะ ยังแ ข็ งแ ร งและไปออกรายการร่วมกัน

ล่าสุด ไก่ ปริศนา เปิ ดใ จหลังจากสู ญเ สี ยคู่ขวั ญในตำนาน ซึ่งเธอก็ยอ มรับว่า ต กใ จมาก เร็วเกินไป ก่อนเขาจะเ สี ยได้ 3 วัน

เราฝั นถึงเขา เขาเดินเล่นสบายดี ไม่ได้เป็นอะไร จ นนาทีสุดท้ ายแล้ว เรายังมีความรู้สึ กที่ดีต่อกัน เป็นกั ลยๅณมิ ตร เป็นพี่ชายเป็นเพื่อนรั กกัน ขอให้เขาไปสู่ส วร รค์

กว่า 40 ปีที่เราค บกันมา แม้เราจะไม่ได้เป็นสามีภร รย าครอ งคู่ครอ งเรือน แต่ด้วยจิ ตใ จอันบริ สุ ทธิ์ ดว งใ จที่จริงใ จที่เรามีให้ต่อกัน

เราสั ญญ ากันไว้แล้วว่า ถ้าใครเป็นอะไรก่อน ก็ดูแ ลกันนะ วันนี้คุณได้จากพวกเราไปแล้ว แต่คุณจะอยู่ในความท ร งจำของ ไก่ และจะจดจำสิ่งง ดง ามที่เราได้รู้จักกันมา 40 กว่าปีไว้ตลอ ดไป

เรียกว่าเป็นเรื่องร าวความรั กที่น่าป ระทั บใ จจริง ๆ อย่ๅงไรก็ดีเ ชื่ อว่า คุณปิยะ จะอยู่ในใ จของพวกเราตลอ ดไปคะ