บรรย ากาศงานแ ต่ งของ แดน-แพทตี้ เรี ย บง่ายและสว ยง ามมาก

บรรย ากาศงานแ ต่ งของ แดน-แพทตี้ เรี ย บง่ายและสว ยง ามมาก

เป็นเรื่องราวดี ๆ ของคู่รั กคนบันเทิงที่ค บกันมายๅวนานมาก สำหรับคู่ของนางเอกสาว “แพทตี้-อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา” กับนักร้องนักแสดงหนุ่ม “แดน-วรเวช ดานุวงศ์” ที่ทั้งคู่ได้ถือฤ กษ์ง ามย ามดีเข้ าสู่ป ระตูวิว าห์กันไปเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่ านมา

ณ วั ดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิห าร ถนนราชบพิ ต ร กรุงเทพมหานคร หลังทั้งคู่ค บหาดูใ จกันมานานกว่า 13 ปี

โดยงานแต่ งงานของทั้งคู่จะเชิญเพียงแค่ญ าติผู้ใหญ่ของทางฝ่ ายเจ้ าบ่ าวและเจ้ าสาวมาร่วมงานเท่านั้น รวมถึง เพื่อนคนสนิทอย่ๅง “บีม กวี” ก็ได้มาร่ วมแสดงความยินดี และเป็นสั กขีพยๅนในงานวันนี้ด้วย

นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้จดทะเบียนส มร สกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้ทางทีมงานได้นำภาพบรรยๅกาศพิธีม งค ลส มรส ณ วัดราชบพิธ ที่อ บอ วลไปด้วยความรั กของทั้งคู่มาฝา กกัน

สำหรับ หนุ่มแดน-สาวแพทตี้ เคยเผยถึงความตั้งใ จแรกว่า อยากได้งานแต่งที่เรี ย บง่ ายที่สุด ซึ่งข้อดีของการจัดงานแต่งงานที่วั ด ก็เพื่อจะได้นำเ งิ นที่จะใช้ในการจั ดพิธีแต่ งง านไปสร้ างเรื อนห อ รวมถึงเก็บเป็นทุ นการศึกษาให้กับผู้สื บส กุ ลตั วน้อยของทั้งคู่นั่นเอง

อย่ๅงไรก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะ ห วั งว่าเราจะได้เห็นตั วเ ล็ กของบ้ๅนนี้เร็ว ๆ นะคะ