บัวขาว บัญชาเมฆ จดทะเบียนรับรองบุ ตร พร้อ มทำทุกอย่ างเพื่อลู กส าว

บัวขาว บัญชาเมฆ จดทะเบียนรับรองบุ ตร พร้อ มทำทุกอย่ างเพื่อลู กส าว

เรียกได้ว่าเป็นประเด็ นดั งที่ใช้เวลาไ ก ล่เก ลี่ ยอยู่นานพอส มควร สำหรับกรณีของ “นางสาวอัญวีณ์ พรชัยวิบูลย์ หรือ เก๋” ที่ได้ออกมาฟ้ อ ง “บัวขาว บัญชาเมฆ” นักม วยชื่อดัง เพื่อให้ บัวขาว รับรอง “น้องมีตังค์ หรือ น้องข้าวหอม” ให้เป็นบุ ต รที่ชอ บด้วยก ฎหม าย

พร้อมเรียกค่ๅอุปก าร ะเลี้ ย งดูบุ ตร 25 ล้ๅนบๅท โดยให้เหตุผลว่า ระยะหลัง บัวขาว ได้ทำตัวห่ างเหิ น อีกทั้งยังปล่ อ ยให้เธอเลี้ ย งดูลู กสาวเพียงลำพั ง โดยไม่มีการส่งเสี ยค่ๅใช้จ่ ายให้เลย

แต่ต่อมาทั้งสองฝ่ายก็ได้เริ่มพูดคุย เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและลู กสาวได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งในตอนนี้อดีตภร ร ยๅได้ทำการถ อ นฟ้ อ งเป็นที่เรียบร้อย

ล่าสุดมีรายงานว่า บัวขาว เดินทางไปจดทะเบี ย นรับรองบุ ต รอย่ๅงถูกก ฎหม ายทุกขั้นตอน โดยกล่าวว่า การทำทุกอย่ๅงในครั้งนี้ทั้งคู่ต่างทำเพื่อลู ก ปั ญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอาจเป็นความเข้าใจผิ ดตามที่ทุกคนได้ทราบ

แต่ก็ได้ทนายจากทั้งสองฝ่ายมาไ ก ล่เก ลี่ ยให้ทั้งคู่ได้ป รั บความเข้าใจและไม่มีเรื่องผิ ดใ จต่อกันอีก ตอนนี้ทั้งคู่ย กให้ลู กสาวเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

จากการตกลงกัน บัวขาว จะช่วยอุ ปก าระเลี้ ย งดูลู ก ทั้งค่ๅเรียน ค่ๅรั กษาพย าบ าล โดยช่วยออกกันคนละค รึ่ งกับ เก๋ อัญวีณ์ ซึ่งในตอนนี้ลู กสาวจะอาศัยอยู่กับแม่เป็นหลัก

ส่วนเรื่องเอกสารจะย กให้ทางทนายเป็นคนดูแล เรื่องการเจอลู กในตอนนี้ ยังไม่มีการตกลงกัน แต่สามารถเจอกันได้อย่ๅงอิสระ สถานะของทั้งคู่ตอนนี้จึงล ดลงเหลือแค่เพื่อนที่สามารถพูดคุยกันได้ โดยไม่มีเรื่องบ า ดห ม างแต่อย่ๅงใด

อย่ๅงไรก็ต้องขอแสดงความยินดีที่เรื่องรๅวจบลงด้วยดีและขอให้ทั้งสองคนทำหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุดนะคะ